Основні напрями діяльності Підприємства:

 • Проведення заходів з відновлення лісів, підвищення їх продуктивності та поліпшення якісного складу, збереження біотичного та іншого природного різноманіття в лісах;
 • Здійснення заходів із заміни малоцінних низькопродуктивних насаджень на високопродуктивні, здійснення заходів з лісорозведення, насамперед на низькопродуктивних та непридатних для використання в сільському господарстві землях;
 • Організація лісонасіннєвої справи і лісових розсадників, вирощування та реалізація декоративного садивного матеріалу;
 • Збереження та посилення захисних властивостей лісів, що виконують захисні, природоохоронні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та рекреаційні функції, а також функції захисту навколишнього природного середовища та інженерних об`єктів від негативного впливу природних та антропогенних факторів;
 • Забезпечення охорони лісів від пожеж, захист від шкідників і хвороб, пошкодження внаслідок антропогенного та іншого шкідливого впливу, порушень лісового законодавства і притягнення до адміністративної відповідальності громадян та посадових осіб при вчиненні ними адміністративних правопорушень у сфері лісового господарства, мисливського господарства та полювання;
 • Відведення і таксація лісосік;
 • Облік і використання лісових ресурсів;
 • Забезпечення проведення лісового і мисливського упорядкування, збереження в господарстві відповідних картографічних та статистичних матеріалів;
 • Виробництво продукції та товарів народного споживання, проведення лісозаготівельних та лісопильно-деревообробних робіт;
 • Організація та проведення лісозаготівельних робіт, виробництво промислової продукції переробки деревини і лісохімії та підсочки лісу;
 • Ведення сільського господарства, відгодівля та реалізація великої рогатої худоби, свиней, птиці, вирощування, заготівля, зберігання і переробка сільськогосподарської продукції та її реалізації;
 • Здійснення закупки в населення ліктехсировини, грибів, зерна, цукру, великої рогатої худоби, свиней, птиці, вирощування, заготівля, зберігання і переробка сільськогосподарської продукції та її реалізація;
 • Ведення рибного господарства вирощування, вилов риби, її переробка, реалізація риби та рибопродукції;
 • Ведення мисливського господарства та контроль за дотриманням правил полювання;
 • Здійснення біотехнічних заходів, що спрямовані на підвищення продуктивності і поліпшення якості мисливських угідь та зростання чисельності мисливських тварин;
 • Організація та проведення полювання,в тому числі й полювання іноземними громадянами, реалізація мисливських тварин та продукції полювання, в тому числі і за кордон з урахуванням вимог чинного законодавства;
 • Ведення обліку мисливської фауни і реєстрація всіх змін в її складі;
 • Вивчення мисливської фауни з метою найбільш раціонального її використання, утримання окремих мисливських тварин, вилучених з природного середовища, в штучно створених напіввільних умовах (вольєрах);
 • Проведення протягом року винищення бродячих собак, котів, шкідливих птахів, а також регулювання чисельності лисиць;
 • Ведення відстрілу диких тварин в порядку селекційного відбору та відстрілу тварин з метою наукових досліджень;
 • Постійний контроль за ветеринарним та радіаційним станом угідь;
 • Облік лісового фонду і реєстрація всіх змін у його складі;
 • Розробка і подання за підлеглістю матеріалів про розподіл лісів на категорії та застосування лісових такс і зміну меж лісництв;
 • Проведення рубок з додержанням діючих настанов і правил;
 • Забезпечення підвищення продуктивності праці на основі механізації трудомістких лісокультурних і лісогосподарських робіт;
 • Популяризація серед населення значення збереження і правильного використання лісів і захисних лісонасаджень, залучення громадськості до справи відтворення та охорони лісів;
 • Здійснення капітального будівництва, ефективне використання виробничих фондів і капітальних вкладень, технічного переозброєння Підприємства;
 • Складання виробничих, фінансових та інших планів в межах установлених контрольних цифр та лімітів, балансів прибутків та витрат, кошторисів, подання їх за підлеглістю та здійснення заходів по їх виконанню;
 • Організація первинного обліку, складання зведених фінансових та статистичних звітів. Організація та вдосконалення бухгалтерського обліку, здійснення контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів;
 • Здійснення соціального захисту працівників, поліпшення іх житлових та культурно-побутових умов, організація торгового обслуговування та громадського харчування працівників, контроль за дотриманням законодавства з охорони праці;
 • Визначення основних напрямків розвитку, підготовка пропозицій зі створення науково-технічних, технологічних, нормативних розробок, організація їх впровадження;
 • Здійснення зовнішньо-економічної діяльності на комерційній основі з метою одержання прибутку; співробітництво з національними, міжнародними та іноземними організаціями і громадянами, відкриття в установах банків рахунків в національній та іноземній валюті;
 • Торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної, комісійної торгівлі та громадського харчування по реалізації продукції, продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв;
 • Виробництво товарів народного споживання;
 • Виробництво продуктів харчування та їх реалізація;
 • Проведення робіт щодо сертифікації продукції та її штрихкодового маркування;
 • Внутрішні та міжнародні перевезеня пасажирів і вантажів автомобільним та залізничим транспортом;
 • Створення та експлуатація власної мережі багатопрофільних магазинів, пунктів харчування, побутового обслуговування населення;
 • Розробка та реалізація інноваційних проектів з метою вдосконалення виробництва;
 • організація платних стоянок та надання послук населенню по обслуговуванню та ремонту автомобілів;
 • Будівельні та монтажні роботи;
 • Будівництво гідротехнічних споруд та комплексів;
 • Гідролісомеліоративні роботи;
 • Будівництво та ремонт автомобільних доріг лісогосподарського призначення;
 • Здійснення заходів щодо забезпечення споживачів деревиною, виробами з неї іншою продукцією лісовго та мисливського господарства;
 • Організація рекреаційних дільниць, місць відпочинку, прийом населення України і іноземних туристів по відпочинку і туризму та надання їм платних послуг в державному лісовому фонді;
 • Вирощування, збір, переробка, реалізація продукції побічних лісових користувань, в тому числі декоративного садивного матеріалу, насіння, новорічних ялинок ( сосен );
 • Діялність їдалень, ресторанів, надання послуг мобільного харчування, постачання готової їжі та напоїв;
 • Перероблення та консервування фруктів і овочів;
 • Приватизація житлового фонду, що належить до відомчого житлового фонду;
 • Забезпечення вирішення питань цивільної оборони, здійснення заходів щодо захисту населення і територій під час надзвичайних ситуацій;
 • Проведення прикладних досліджень, спрямованих на одержання нових знань з метою практичного їх використання для розроблення інструктивних технічних нововведень в галузі лісового та мисливського господарства;
 • Проведення експериментальних розробок з метою створення та впровадження нових природозберігаючих технологій в галузі лісового та мисливського господарства;
 • Розробка родовищ корисних копалин місцевого значення;
 • Надання платних та безоплатних консультацій та послуг у сфері своєї діяльності;
 • Інші види діяльності, що випливають з мети та предмету діяльності і не заборонені чинним законодавством України.